Familiefoto's

Familiefoto's
Familiefoto's

woensdag 13 juni 2018

Genealogisch blog 295


Daniël van Haeften

Het achtste kind van Adriaan van Haeften (1766-1848) en Catharina Ida Constantia Goldbach (1770-1736) was zoon Daniël. Na Daniël werden er nog zeven kinderen geboren in huize Van Haeften. Toen vader Adriaan in 1844 voor zichzelf en zijn nog levende nageslacht de titel “Jonkheer” kreeg van Koning Willem II, waren reeds vier van de vijftien kinderen overleden. Zij en hun nageslacht kregen niet postuum of met terugwerkende kracht de titel van “Jonkheer”. Mede daardoor kent de familie vanaf toen een adellijke tak en niet-adellijke takken.
Daniël kwam op 8 april 1801 ter wereld in Montfoort, waar vader Adriaan werkte als notaris, schout, maarschalk en gemeentesecretaris. Daniël ontving het doopsel in de kerk van Montfoort op 23 april. In lijn met de traditie binnen de familie koos Daniël voor een militaire carrière. Hij meldde zich daarom in 1819 als volontair bij de 9e Afdeling Infanterie. In 1824 volgde zijn bevordering tot 2e Luitenant. Om zich nog verder te bekwamen in het militaire vak, ging hij in 1828 naar de pas opgerichte Koninklijke Militaire Academie in Breda, in welke plaats hij stond ingeschreven bij de Volkstelling van 1829.

KMA in Breda
KMA in Breda

Eind 1830 brak de Belgische Opstand uit. Veel lessen die aan de KMA werden gegeven werden overgeheveld naar Medemblik, de opleidingsplaats van de Marina. Voor Daniël betekende de Belgische Opstand, dat hij tijdens de Tiendaagse Veldtocht deel uitmaakte van de brigade van hertog Karel Bernard van Saksen-Weimar (1792-1862), de commandant van de tweede divisie van het mobiele leger. Onder diens commando vocht Daniël bij Lier en Merkem, nam deel aan de ontzetting van Maastricht en leverde zijn aandeel in de onderdrukking van de opstand in Antwerpen. Het lukte de Noordelijke Nederlanden echter niet de Belgische opstand te onderdrukken. België werd een zelfstandige staat.
Begin 1831 werd Daniël bevorderd tot 1e  Luitenant bij de 2e Afdeling Infanterie. In dat jaar werd hij ook lid van de krijgsraad te velde.

Daniël van Haeften
Daniël van Haeften

In Breda al was jonkheer Daniël verliefd geraakt op jonkvrouw Antonia Anna Maria Boon, met wie hij op 23 november 1832 aldaar in het huwelijk trad. De ouders van Antonia, Willem Herman Boon en Perina Cornelia van Heusden, waren toen al overleden. Er zijn bronnen die willen doen geloven, dat Antonia, toen ze met Daniël trouwde, al twee huwelijken achter de rug had. Deze veronderstelling moet echter naar het rijk der fabelen verwezen worden, ten eerste vanwege de nog jonge leeftijd van Antonia, zij was op 25 oktober 1811 in Breda geboren, en ten tweede vanwege het feit, dat er in de huwelijksakte geen melding gemaakt werd van eerdere huwelijken.


Huwelijksakte Daniël van Haeften x Antonia Anna Maria Boon
Huwelijksakte Daniël van Haeften x Antonia Anna Maria Boon

Op 10 maart 1835 was de eerste gezinsuitbreiding een feit: zoon Adriaan Constant. Hij vertrok als onderofficier naar Ned.-Indië, waar hij tot 1857 in dienst bleef van het leger. Daarna vond hij emplooi op een suikerplantage en trouwde in Cheribon met Charlotte Christina Carolina Dibbets op 24 april 1878. Zij overleed in 1902 in Kediri en Adriaan Constant in 1929 ook in Kediri. Hij was toen 94 jaar oud.
Willem Herman was de tweede zoon van Daniël van Haeften en Antonia Anna Maria Boon. Hij werd op 21 januari 1836 in Breda geboren. Willem Herman vertrok, samen met zijn broer Adriaan Constant, met het schip “Australia” naar Ned.-Indië, waar ook hij het leger inging. Hij overleed ongehuwd in 1864 in Soerabaja.
Het derde kind was dochter Perina Cornelia Aletta van 24 februari 1837. Zij trad op 33-jarige leeftijd in 1871 in Doetinchem in het huwelijk met predikant Abraham Willem Kluyve. Het paar kreeg zeven kinderen. Abraham Willem Kluyve werd vooral in de provincie Noord Holland beroepen. Perina stierf op 12 mei 1921 in Lochem, haar echtgenoot was al drie jaar eerder overleden in Alkmaar.
Zo’n twee jaar na de geboorte van zijn dochter werd Daniël van Breda overgeplaatst naar de Oranje Nassau Kazerne aan de Sarphatistraat in Amsterdam. Daniël ging met zijn gezin wonen op Rapenburg, een van de drie oostelijke eilanden van Amsterdam. Al snel kreeg hij de aanstelling als officier van de bakkerij van het in Amsterdam gelegerde garnizoen.
In Amsterdam baarde Antonia Anna Maria Boon op 4 december 1838 het jongste kind van het gezin van Daniël van Haeften, zoon Albert Cornelis. Deze zoon bekwaamde zich in het verzekeringswezen en klom uiteindelijk op tot inspecteur van de Eerste Nederlandsche Verzekeringsmaatschappij. In 1880 trouwde Albert Cornelis met de zus van zijn zwager, Anna Maria Catharina Kluyve, die in 1847 in Doetinchem was geboren. Het paar kreeg geen kinderen. Van Albert Cornelis is bekend, dat hij zich in hoge mate interesseerde in de genealogie van zijn familie en in de genealogie van het geslacht Châtillon. Hij heeft verschillende genealogieën achtergelaten, die voor moderne stamboomonderzoekers een belangrijke bron vormen. Hij heeft gewoond in Assen, St. Maarten, Deurne (waar enkele grondtransacties van hem geregistreerd staan) en tenslotte in Leiden. Albert Cornelis overleed daar op 22 februari 1914, waarna zijn vrouw nog op tenminste acht verschillende adressen heeft gewoond, voordat ook zij in 1929 in Hilversum overleed.
In 1843 werd Daniël aangesteld als officier van de administratie van het militaire hospitaal in Nijmegen. Deze functie oefende hij uit tot aan zijn pensionering in 1847. Hem viel toen een eervol ontslag ten deel met toekenning van een pensioen. In Nijmegen overleed Antonia Anna Maria op 34-jarige leeftijd na een lang ziekbed op 30 maart 1846.

Overlijdensadvertentie van Antonia Anna Maria Boon
Overlijdensadvertentie van Antonia Anna Maria Boon

Op 1 mei 1854 verhuisden Daniël, en zijn op dat moment nog thuis wonende kinderen naar de Gutstraat in Doetinchem Stad. Daar woonde hij nog vijftien jaar, voordat hij op 26 mei 1869 overleed. Een dag later is van zijn overlijden aangifte gedaan.

Graf van Daniël van Haeften in Doetinchem
Graf van Daniël van Haeften in Doetinchem

Na zijn begrafenis in Doetinchem vertrokken de nog thuis wonende kinderen naar St. Maarten (Albert Cornelis), Amsterdam (Adriaan Constant) en Lochem (dochter Perina). Zijn zoon Willem Herman was toen al gestorven.

Tiel, 13 juni 2018
 

 
 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten